Bài Cúng Khởi Công Động Thổ

Bài Cúng Khởi Công Động Thổ

Văn khấn, BàiCúng Khởi Công Động Thổ

Nam mô A Di
Đà Phật!


Nam mô A Di Đà Phật!


Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Hoàng Thiên hậu thổ chư vị tôn thần.

Kính lạy Quan đương niên, kính lạy Các tôn thần bản xứ.

Hôm nay, ngày .….tháng .….năm ………..

Tín chủ con là: …………….. cùng toàn gia quyến, nhất tâm xây dựng công
trình nhà ở

Ngụ tại: …….

Thành tâm
sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Vì tín chủ con
khởi tạo (xây nhà, cất nóc, sửa chữa) căn nhà ở địa chỉ: ………

Ngôi dương
cơ ngụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành
tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động
thổ (hoặc cất nóc…) nhân có lễ vật tịnh tài, hương hoa, đăng, trà, quả, phẩm,
dâng cúng bày trên án tọa.

Lòng thành
tâu lên đức thần linh bốn cõi

Chúng con
trộm nghĩ rằng: Tôn thần cai quản lãnh thổ, hùng cứ một phương, thông minh sáng
láng, thương đến dân lành, chứng giám lòng thành giáng lâm lễ bạc, giúp cho tín
chủ thuận lợi dựng xây. Một thời xây dựng muôn năm trường tồn.

Tín chủ con
thành tâm kính mời:

Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa.

Ngài Định Phúc Táo Quân.

Các ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các vị Thần Linh cai quản ở khu
vực này.

Cúi xin
giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con
mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ được chữ bình an, ngày tháng
hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ.

Tín chủ con
lại xin phổ cáo với các vị tiên chủ hậu chủ và các vị Hương Linh Cô Hồn, y thảo
phụ mộc, phảng phất trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần,
thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thợ đôi bên, khiến cho an lạc công việc chóng
thành.

Giải tấm
lòng thành cúi xin chứng giám

Nam mô chứng
minh sư Bồ Tát (3 lần)

Trả lời